آماندا بورشل دان

«آماندا بورشل دان» مقیم اسرائيل است و همراه با شوهرش شش بچه‌ی همیشه گشنه‌شان را بزرگ می کنند. وی از ویراستاران تایمز اسرائيل است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS