هلن گاتستین

«هلن گاتستین» بازیگر و متخصص کارآموزی ارائه است. کارآموزی ارائه و نمایش ها به زبان عبری و انگلیسی آماده رزور در helengot@gmail.com

  • تابع أو اشترك
  • RSS