جاناتان گرین بلات

«جاناتان گرین بلات» مدیرکل سازمان بین المللی «Anti-Defamation League (ADL)» )«اتحادیه ضد افترا») است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS