مونیم هارون

مونیم هارون یک پناهجوی سودانی، کنشگر اجتماعی، و عضو سازمان دانشجویان آفریقایی اسرائیل، مستقر در اورشلیم است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS