خاخام بنیامین «بنی» لو

خاخام بنیامین «بنی» لو، خاخام کنیسای رامبام اورشلیم و مدیر «تاناخ به-یاخاد»، برنامه‌ی روزانه‌ یادگیری کتاب مقدس است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS