دیوید مکاوسی

«دیوید مکاوسی» از همکاران برجسته‌ی «زیگلر» و مدیر «پروژه‌ی صلح خاورمیانه»‌ی مؤسسه‌ی واشنگتن است، و لیا وینر دستیار پژوهش مؤسسه است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS