دانیئل ماریاشین

«دانیئل ماریاشین» نایب رئیس و مدیرعامل سازمان بین المللی یهودی مشهور « بنی بریت» است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS