کوبی مایکل

دکتر کوبی مایکل از پژوهشگران ارشد انستیتوی امنیت ملی است. در میان علائق پژوهشی وی می‌توان به مطالعات صلح و جنگ؛ استراتژی؛ امنیت ملی؛ روابط مدنی نظامی؛ روابط اجتماعی نظامی؛ ابقای صلح؛ و مناقشات اسرائیل و فلسطینیان اشاره کرد. وی به عنوان معاون مدیرکل و رئیس میز فلسطینیان در وزارت امور استراتژیک خدمت کرده است. نوشته‌های زیادی منتشر کرده از جمله ۱۶ کتاب و تک‌پژوهش و ۵۰ مقاله و فصل‌هایی در کتاب‌های گوناگون.

  • تابع أو اشترك
  • RSS
March 8, 2018
7:21 am