فرانسیس ناتاف

خاخام فرانسیس ناتاف از آموزشگران و متفکران مستقر در اورشلیم است. به قلم او رشته کتاب های « Redeeming Relevance» («بازیافت پیوندها») در خصوص تورات و شماری مقالات دیگر منتشر شده است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS