دیوید روزن

خاخام دیوید روزن مدیر امور بینامذهبی کمیته بین المللی یهودی آمریکایی در اورشلیم است. وی خاخام اعظم بزرگترین جمعیت یهودی ارتدکس آفریقای جنوبی و نیز خاخام اعظم ایرلند بوده است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS