ایدیت شفران گیتلمن

«دکتر ایدیت شفران گیتلمن» از پژوهشگران «مرکز امنیت و دموکراسی» در «انستیتوی دموکراسی اسرائیل» است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS