الیعاد شراگا

«الیعاد شراگا» بنیانگزار و رئیس هیئت مدیره «جنبش برای (بررسی) کیفیت دولت در اسرائیل» است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS