ویکتور سورنسن

«ویکتور سورنسن» مدیر انجمن اروپایی حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ و میراث فرهنگی یهودی و سخنگوی جامعه‌ی یهودیان بارسلونا است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS