ملانی تاکفمن

«ملانی تاکفمن» نویسنده و کنشگر و مشاور ارتباطات است. در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی درباره‌ی زنان و مهاجرت است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS