اورشلیم شهر دلها: پرزیدنت هرتزوگ از «روز ملی اورشلیم» می نویسد

تصویر تزئینی: در ۲۰ آوریل ۲۰۲۲، مردم اسرائیل در مقابل شهر قدیم اسرائیل پرچم به دست تجمع کرده اند. 
(Carrie Keller-Lynn/Times of Israel)
تصویر تزئینی: در ۲۰ آوریل ۲۰۲۲، مردم اسرائیل در مقابل شهر قدیم اسرائیل پرچم به دست تجمع کرده اند. (Carrie Keller-Lynn/Times of Israel)

این شهر از آزادی عبادت تمام ادیان نوید می دهد، و با اهمیتی همقدر، شکلی از همزیستی را نوید می دهد که تفاوت ها و سنت ها را در تقابل با هم محو نمی کند.

وقتی به ریاست جمهوری اسرائیل برگزیده شدم، همسرم «میخال» و من با هم، در کنار مسؤولیت عظیمی که به من سپرده شد، و اعتمادی که به من شد، به یک دلیل دیگر هم جشن گرفتیم:‌ این امر که از این به بعد شانس زندگی در اورشلیم خواهیم داشت ، شهری که سالها جایش در اعماق قلب ما بود.

بله، زندگی در اورشلیم یک امتیاز است. در سالی که گذشت، هر صبح که در اورشلیم از خواب بیدار شدیم، احساس شادی عمیق داشتیم، هیجانی از آن نوع که فقط زندگی در اورشلیم به ارمغان می آورد.

«یهودا آمیخای» شاعر، که اورشلیم قلب و روحش بود، در یکی از شعرهایش سطری دارد که از احساس ما چیزی در آن نهفته است: «اورشلیم تابی است که بر آن گاهی در عرصهٔ نسل ها فرو می روم گاهی به بلندی بهشت فرا می‌ روم.» اورشلیم این است: شهری که در محیطش جمع اضداد، گوناگونی، تغییر و تحول، همه در هم رفته و ویژگی های یگانهٔ خود را به شهر بخشیده اند.

هیچ شهر دیگری در جهان به اورشلیم مانند نیست. شهری که مردمانش حسرت می کشند، شهری که قبلهٔ عبادت مردم است، و شهری که مردم برایش نیایش می کنند، شهری که جمعیت های عظیم چشم به آن دوخته اند. شهری که زمینهٔ اشتراک است اما منبع افتراق نیز هست. شهری از هر چیز چیزی در خود دارد: از سویی روحیهٔ تقدس، و از سویی نشاط زندگی روزمره. اورشلیم شهری است یک میلیون مردمی که ساکنش هستند، ریزقطعه های تمامی جامعهٔ اسرائیل و سرشت بغرنج آن را می سازند، شهری نامش معنای صلح دارد، شهری که جنگ های بیشمار دیده است.

«روز ملی اورشلیم» نماد رویدادی است که تاریخ شهر را شکل داده است. از روزی که پاره های شهر اورشلیم به هم ملحق شدند، تمام پاره هایش در رشد و گسترش بوده اند. و همزمان با حفظ حاکمیت خود در جایگاه پایتخت اسرائیل، وعدهٔ شکلی از آزادی عبادت برای همهٔ ادیان را داد، و نه کمقدر از آن، شکلی از همزیستی که زیر سایه اش تفاوت ها و سنت ها محو نمی شوند، و نیروی پنهان ظرفیت زندگی در کنار یکدیگر و کار دست در دست یکدیگر را به میدان می آورد.

در روز اورشلیم که جشن ملی همهٔ ما است، امید ما آن است که ویژگی های خود، از جمله انفجار تازگی و شکوفایی که در سالهای اخیر شاهد بوده را حفظ کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/city-of-hearts-president-herzog-on-jerusalem-day/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ