وزیران دولت «یهودیان اصلاح گر» را سرزنش می کنند

وزیر کشور اسرائيل، «آریه دری»، این هفته در پاریس خواهد بود. وی به عنوان یک شهروند عادی به این سفر نرفته است، به طور قطع با استفاده از پاسپورت سیاسی خود سفر نموده، و هزینه های سفر، و از جمله هزینه همراهانش از جیب مالیات دهندگان اسرائيل پرداخت خواهد شد.

با این وجود، این موضوع باعث نشده است که «دری»، طبق گزارشی که روزنامه «خاردی کیکار ها-شبات» منتشر کرده، از ملاقات با رهبران جامعه لیبرال یهودیان فرانسه در طول دیدار خود سر باز نزند.

رفتار «دری»، با در نظر گرفتن پاسخی که به سازمان «زنان دیوار (ندبه)» داد، چندان تعجب برانگیز نیست. اخیرا دولت اسرائيل و سازمان «زنان دیوار» در مورد آزادی انتخاب شکل عبادت زنان در دیوار ندبه، به توافقی دست یافته است. از «دری» نقل شده است که «مشکل اصلاح گر و محافظه کار تا کنون در اسرائيل وجود نداشته است و من قصد ندارم اجازه بدهم از حالا به بعد موجود باشد. بر سر این مساله نمی بایست سازش کرد».

به عنوان یک شهروند عادی، دری حق دارد پیشداوری های خود را داشت باشد، اما نه به عنوان یک وزیر کابیته که مسؤولیت وی رسیدگی و پاسخگویی به نیازهای تمام قوم یهود است.

رفتار اهانت آمیز دری، مشابه رفتار معاون وزیر آموزش، میر پورورش است که از وی نقل شده است که گفته است «”زنان دیوار” را باید جلو سگ ها انداخت» و «مسؤول ازدواج های فراقومی وحشتناک که در ایالات متحده شاهدش هستیم، اصلاح گر ها هستند».

اینها کم بود که وزیر گردشگری اسرائيل نیز، «یاریو لوین»، گفته است «یهودیان اصلاح گر، جهانی در حال انقراض اند» و رئیس کمیته مالی دولت، «موشه گفنی»، اصلاح گرها را «دلقک هایی که به تورات دشنه می زنند» تعریف کرده است.

این عبارات به سادگی گفته های وزیر امور دینی، «دیوید آزولایی» را بیاد می آورد که از وی نقل شده که قادر نیست یهودیان اصلاح گر را یهودی بنامد.

البته تمام این ها را می شد فراموش کرد، اگر گوینده یکی از خاخام های بنیادگرا و چهره های سیاسی بی اهمیت اسرائيل می بود. اما اینها وزرای دولت اند. هرکاری هم که نخست وزیر نتانیاهو برای روپوشانی بکند، فایده ای نخواهد داشت.

نتانیاهو ممکن است در مراسم سالانه رهبران جامعه یهودیان آمریکا در واشنگتن بگوید ضمانت می کند تمام یهودیان در اسرائيل احساس در خانه بودن داشته باشند. اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که شمار رو به افزایشی یهودیان سراسر جهان در مقابل دولت اسرائیل احساس غریبگی می کنند و چنین چیزی به اتحاد و یکپارچگی یهودیان، و همچنین به اسرائیل آسیب می رساند.

تعليقات