لین جولیوس

عن الكاتب
لین جولیوس روزنامه نگار و هم-بنیانگزار Harif، انجمن یهودیان خاورمیانه و آفریقای شمالی در بریتانیا است. او همچنین نویسنده کتاب «ریشه-کن: تمدن سه هزار سالهٔ یهودیان در جهان عرب چگونه یکشبه برباد رفت.»