منصور عباس

عن الكاتب
منصور عباس نمایندهٔ کنست و رئیس حزب «رعم» است.