حسین عبدالحسین

عن الكاتب
«حسین عبدالحسین» از پژوهشگران بنیان دفاع از دموکراسی-ها (FDD) است که یک سازمان غیرحزبی و متمرکز بر امنیت ملی و سیاست خارجی در واشنگتن است.