زاک آبرامویتز

زاک آبرامویتز

عن الكاتب
زاک آبراموویچ، وکیل سابق و کمدین است. وی مدیرعامل و یکی از بنیان-گذاران شرکت نوپا ReplyAll.me در اسرائیل است، که به محتوانویس ها اجازه می دهد تا آسان تر بتوانند گفتگوهای موثری منتشر کنند. وی همچنین در Abovethelaw.com می نویسد و در blog.replyall.me نیز وبلاگ می نویسد.