سالی آبرامز

سالی آبرامز

عن الكاتب
«سالی آبرامز» یکی از مدیران اداره سخنگویان کمیسیون روابط اجتماعی یهودیان مینسوتا و داکوتا بوده است. نماینده برنامه «اسرائیل و خاورمیانه:‌ چالش صلح» در صدها کلیسا، مدرسه، و گروه های مدنی در سرتاسر شهر دوقلو و حومه بوده است. به زبان عبری سخن می گوید و از هواداران پرشور موسیقی «ایدان رایخل» است و همیشه در تدارک سفر بعدی خود به اسرائیل.