مایکل ادلر

مایکل ادلر

عن الكاتب
«مایکل ادلر» خزانه دار «انجمن یهودیان برای پیشبرد» (Jews for Progress) است. وی از حامیان کمپین سوپر-پک هیلاری کلینتون، و رئیس پیشین شورای ملی دموکراتیک یهودیان است.