سوراجیت آیر

سوراجیت آیر

عن الكاتب
«سوراجیت آیر»، نویسنده‌ی دو کتاب در بریتانیا و آلمان، مقالات متعددی در موضوعات جغرافیای سیاسی در نشریات سراسر جهان منتشر کرده است. در مامبی،‌ لندن، دهلی، داخا کار کرده و برای سخنرانی به کنفرانس‌هایی در هند و خارج از کشور دعوت شده است.