یونا الکساندر

یونا الکساندر

عن الكاتب
«یونا الکساندر» از استادان برجسته‌ی دانشگاه دولتی نیویورک و مدیر مرکز ترادانشگاه مطالعات تروریسم و از پژوهشگران ارشد انستیتوی مطالعات سیاست است.