الیازیه الحُسانی

عن الكاتب
الیازیه الحسانی، دستیار پژوهش در انستیتوی پژوهش و مشاوره TRENDS در ابوظبی است.