نادیا النور

نادیا النور

عن الكاتب
«نادیا النور» زن جوان مسلمانی است که برای جنبش گفتگوی ادیان با تمرکز بر جامعه های یهودی و مسلمان فعالیت می کند. وی مدافع سرسخت صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است. نادیا فارغ التحصیل دانشگاه بینگهامتون نیویورک است و رشته اش مدیریت عمومی است.