حئیم عزرا آنی

حئیم عزرا آنی

عن الكاتب
حئیم عذرا آنی در ایالت بالتیمور آمریکا دنیا آمده و بزرگ شده بالتیمور است. وی در 2008 به اسرائیل رفت و اکنون مشغول تحصیل فلسفه و تفکر یهودی در «کالج شالم» اورشلیم است.