جاناتان آرکوش

جاناتان آرکوش

عن الكاتب
«جاناتان آرکوش» رئیس هیأت نمایندگان یهودی بریتانیا است.