داگلاس آرونین

داگلاس آرونین

عن الكاتب
«داگلاس آرونین» قاضی بازنشسته است و در فورست هیل، کوئینز زندگی می‌کند و همه‌ی زندگی‌اش عضوی نزدیک به جامعه‌ی یهودی بوده است. نوشته‌های وی در وبسایت‌های بسیاری منتشر شده‌اند.