شبنم اسداللهی

شبنم اسداللهی

عن الكاتب
شبنم اسداللهی از کنشگران حقوق بشر کانادایی است که موفق به دریافت جایزه شده، و نویسنده/روزنامه نگاری است مستقل، با اصلیت ایرانی. شبنم در شانزده سالگی در ایران دستگیر شده و هجده ماه در اوین زندانی بود. اولویت کنونی علائق وی تمرکز بر وقایع موثر بر وضعیت زنان و اقلیت ها در جامعه ایران و جهان است.