امیر آویوی

امیر آویوی

عن الكاتب
«امیر آویوی»، سرتیپ بازنشسته، خدمات نظامی خود را به عنوان رئیس دایرهی حسابرسی و مشاورهی تأسیسات دفاعی اسرائیل به پایان رساند. تا پیش از آن چندین منصب دیگر در لشکر مهندسین به عهده داشته و هزاران سرباز را در محیطی فعال و جنگی اداره میکرده است. آویوی به عنوان معاون فرمانده لشکر و رئیس مدرسه نظامی مهندسین خدمت کرده است. وی در قلب دولت و تأسیسات دفاعی کار کرده است. وی از مشاوران امنیت و سیاست «سربازان ما سخن میگویند» است.