میکا لاکین آونی

میکا لاکین آونی

بیشتر
عن الكاتب
«میکا لاکین آونی» مدیرعامل شرکت اقتصادی اسرائیلی «Peninsula Group». روزنامه معتبر اسرائیلی « The Marker Magazine »، لاکین را بین 25 شخصیت متنفذ اسرائیل معرفی کرد. بدنبال کشته شدن پدر وی در اکتبر 2015 توسط تروریست ها، لاکین سازمانی به نام «تحریک به خشونت را متوقف کنید» را تشکیل داد.