نوریت باخراخ

نوریت باخراخ

عن الكاتب
«نوریت باخراخ» ساکن اسرائیل است و مادر پنج فرزند. وی مدیر «موزیاکا: مذهب، جامعه، و کشور» است.