گرشون بیکان

گرشون بیکان

عن الكاتب
«گرشون بیکان» از اعضای دانشکده تاریخ یهود دانشگاه «بار-ایلان» در اسرائیل است. وی در دانشگاه بار-ایلان کرسی «مارسل و ماریا راث» در تاریخ و فرهنگ یهودیان لهستان را دارد.