دانی بهار

دانی بهار

عن الكاتب
دانی بهار، اسرائیلی و اصلیت اش از کاراکاس ونزوئلا است. اقتصاددان پژوهشی یک هلدینگ در واشنگتن، از اعضای علمی غیر-مقیم انستیتوی بروکلین، همکار مرکز توسعه جهانی هاروارد است، و دکترای سیاست عمومی از دانشگاه هاروارد دارد.