دبورا باند

دبورا باند

عن الكاتب
قلم‌زنی‌های «دبورا باند» شامل کتاب‌های تصویری، «کتوبا» (عقدنامه)، و دیگر انواع هنری است. وی در سراسر جهان انگلیسی‌زبان آثار خود را به نمایش می‌گذارد و سخنرانی می‌کند و با سازمان‌های یهودی زنان همکاری می‌کند.‬