آریه بن داوید

آریه بن داوید

عن الكاتب
«آریه بن داوید»، بنیانگذار «آیکا» (مرکز آموزش روحانی) در ۲۰۰۸ است. آریه به تربیت خاخام ها و معلمان و کارشناسان و انتقال خرد یهودی از ذهن به قلب و روح و زیست ما مشغول است. وی همراه همسرش ساندرا و ۶ فرزندش در «افرات» زندگی می کند.