جرمی بن-عمی

جرمی بن-عمی

عن الكاتب
جرمی بن-عمی مدیر اجرائی سازمان «جی استریت» در آمریکا