لنی بن-داوید

عن الكاتب
«لنی بن-داوید» از دیپلمات های ارشد اسرائیل در واشنگتن بوده است. مشاور امور عمومی است، نویسنده، پژوهشگر، و تاریخ نگار دوره های اول عکاسی است. بن-داوید نویسندهٔ «منافع آمریکا در سرزمین مقدس در عکس های قدیمی مشاهده می شود». او ۲۵ سال برای سازمان «آیپک» در واشنگتن و اورشلیم کار کرد.