نفتالی بنت

نفتالی بنت

عن الكاتب
«نفتالی بنت» وزیر آموزش و پرورش اسرائیل، و وزیر امور جوامع یهودی در سراسر جهان و نیز عضو کابینه‌ی امنیت است. وی همچنین ریاست حزب «خانه‌ی یهودی» را به عهده دارد.