بیل برک

بیل برک

عن الكاتب
«بیل برک» در کالیفرنیا به دنیا آمد و از «دانشگاه برکلی» کالیفرنیا فارغ‌التحصیل شد، در مدرسه‌ی خاخامی شرکت کرد و در ۲۰۰۶ به اسرائیل مهاجرت نمود. در انستیتوی هارتمن به اشتغال در آمد و برنامه‌ای برای خاخام‌ها را مدیریت نمود. اکنون در «Keshet» و در حوزه‌ی گردشگری آموزشی مشغول است.