سالی برکوویچ

سالی برکوویچ

عن الكاتب
«سالی برکوویچ» نویسنده‌ی «زیر کلاه من» است که جزو فینالیست‌های جوایز فصلی یهودی است. موضوع این کتاب چالش‌ بزرگ کردن دخترهایش، و تنش‌های میان ارتدکسی و تجدد است.