مایک بیکل

مایک بیکل

عن الكاتب
«مایک بیکل» مدیر خانه جهانی عبادت در شهر کانزاس است، که یک میسیونری انجیلی است و از بنیانگزاران دانشگاه خانه جهانی عبادت است. به قلم وی چندین کتاب از جمله «عشق به مسیح» منتشر شده است.