یوسف بلاخ

یوسف بلاخ

عن الكاتب
خاخام «یوسف بلاخ» در «یشیوای هاکوتل»، «یشیوای هار اتزیون»، و «یشیوای شویلوی هاتورا» تدریس کرده و عنوان خاخام جماعت در کانادا را نیز داشته است. وی هم اکنون به ویراستاری و مترجمی و ناشری مشغول است. به عنوان بلاگر و پادکستر او را «خاخام جو» از اورشلیم میشناسند.