آوراهام برانستاین

آوراهام برانستاین

عن الكاتب
خاخام آوراهام برانستاین مدیر پروژه کنیسه «گریت نک» نیوریورک و معاون خاخام کنیسه هامپتون است. فارغ التحصیل علوم کامپیوتری است و از دوران کودکی بلاگستان یهودی، جزو اعضا بوده، و ساعت های طولانی روی توئیتر وقت می گذارد. خاخام برانستاین ساکن اسکرانتون،‌ پنسیلوانیا است.