دانیئل کوتزین بورگ

دانیئل کوتزین بورگ

عن الكاتب
«دانیئل کوتزین بورگ» خاخام کنیسه «بت-عام» در بالتیمور است و در نزدیکی ‪همان کنیسه‬ سکونت دارد. از اعضای «شورای یهودیان هواخواه عدالت»، «انستیتوی مطالعات اسلامی، مسیحی، یهودی، و کمپانی» در، برای، از (In‪,‬For‪,‬ Of Inc) است که برای تقویت روابط میان کنیسه «بت-عام» و جامعه بالتیمور می کوشد.