پال چارنی

پال چارنی

عن الكاتب
«پال چارنی» رئیس «فدراسیون صیونیزم» بریتانیای کبیر و ایرلند است. این فدراسیون یک سازمان مردم-نهاد برای حمایت از اسرائیل است و هر ساله مراسم گوناگون از جمله لابی با مجلس و یا مراسمی در کالج ها و دانشگاه ها برای توانمندسازی دانشجویان اسرائیلی برگزار می کند و در مواقع و محیط های خصمانه اقدام به حمایت از اسرائيل می کند. از آنجایی که اسرائیل همیشه در مطبوعات مورد حمله است و به نامشروع بودن دولت اسرائيل در رسانه ها تاکید می شود، این فدراسیون برای حمایت و اطمینان از آینده پربار اسرائیل تلاش می کند.