اریکا چرنوفسکی

اریکا چرنوفسکی

عن الكاتب
اریکا چرنوفسکی روزنامه نگار ساکن اسرائیل است.