آمیخای کهن

آمیخای کهن

عن الكاتب
پروفسور آمیخای کهن از پژوهشگران «انستیتوی دموکراسی» در اسرائيل است، که بر پروژه هایی از قبیل امنیت ملی و دموکراسی تحقیق می کند. وی همچنین رئیس دانشکده حقوق «کالج اونو»، و استاد حقوق بین المللی این کالج است.