ست کوهن

ست کوهن

عن الكاتب
«ست کوهن» از مدیران ارشد «بنیاد خانواده‌ی چارلز و لین شوسترمن» است که بنیادی جهانی است با هدف انگیزه‌دهی و توانمندسازی جوانان برای ایجاد تغییر در جوامع خود‬.